BİLİMSEL YAYINLAR

TÜRKÇE YAYINLAR

 

Bir grup şizofren hastada eşlik eden depresif bozuklukta ketiapin ve haloperidolün etkinliğinin karşılaştırılması.   – Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi   – Elazığ bölgesinde şizofreni tanısı konan hastalarda sanrıların görüngüsel özellikleri   – Obsesif kompulsif bozukluk tanısı konan bir grup hastada deksametazon supresyon testi   – Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi   – Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Renk ve Sayı Tercihi
                     
– Borderline Kişilik Bozukluklu Hastalarda Serum Kolesterol Düzeyleri   – Distimi Tamil Hastalarda Klini ğe Eklenen Majör Depresif Epizodun Yaşam Boyu Birlikteliği   – Distimi-Çifte Depresyon-Majör Depresyon Tanılı Hastaların Kişilik Yapıları Açısından Karşılaştırması   – Majör Depresif Bozukluk Tedavisinde Venlafaksin ve Fluoksetinin Etkinlikleri ve Güvenirliklerinin Karşılaştırılması   – Moklobemid Kullanımı ile Ortaya Çıkan Bir Manik Atak Olgusu   – Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Vücut Dismorfik Bozukluğunun Birlikteliği
                     
– Patolojik Bir Kıskançlık Yakasız   – Tip II Diabetik Hastalarda Psikiyatrik Belirtiler ve Kan Şekeri Kontrolü   – Yaşlılık Depresyonunda Trazodon ve Paroksetinin Rastgele Tek-Kör Karşılaştırdması   – Yatan Psikiyatri Hastalarında Madde Kullanımı ve Hastalıklara Göre Dağılımı   – Deksametazon Supresyon Testinin Şizofreni ve Alttipleriyle İlişkisi   – İntihar Girişimi Olan Bireylerde Birinci ve İkinci Eksen Tanıları
                     
– Şiddet İçeren ve İçermeyen İntihar Girişiminde Bulunan Hastalarda Serum Kolesterol Düzeyleri     – Türkiye ve Fransa’da Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Alan Hastaların Sosyodemografik, Klinik ve Görüngüsel Özelliklerinin Karşılaştırılması   – Antidepresan İlaçlara Bağlı Erektil Disfonksiyonda Sildenafil Kullanımı   – Antidepresan İlaçların Cinsel İşlev Üzerine Etkileri   – Lityum Kullanımına Bağlı Yaygın Saç Dökülmesi   – Major Depresif Bozukluk Tedavisinde Amitriptilin ve Nefazodonun Emniyet ve Etkinliklerinin Karşılaştırılması
                     
– Monosemptomatik Hipokondriak Psikoz   – Bipolar bozukluğa eşlik eden eksen I ve Eksen II tanıları   – Kronik bel ağrılı hastalarda psikiyatrik tanı dağılımı
 
  – Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde sertralin ile klomipraminin rastgele tek-kör karşılaştırılması        
                     

YURTDIŞI YAYINLAR

– A new atypical antipsychotic: quetiapine-induced sexual dysfunctions – An Open Clinical Trial – Antioxidant enzyme activities – Antioxidant enzyme and malondialdehyde levels in patient – Antioxidant enzyme and malondialdehyde levels – Antioxidant enzyme and malondialdehyde values
– Cingulate gyrus volumetry in drug free bipolar patients and patients treated with valproate or valproate and quetiapine – Comp Psychiatry – Dissociative Disorders in Turkish Inpatients – Effect of sertindole on QTc interval in patients with schizophrenia – Efficacy of citalopram and moclobemide in patients with social phobia – Fluoxetine versus Vitex agnus castus extract in the treatment of premenstrual dysphoric disorder
– Free radicals in patients with post-traumatic stress disorder – High serum leptin levels in depressive disorders with atypical features – Hipocampal 1 H MRS in first episode bipolar I patients – Hippocampal 1H MRS in patients with bipolar disorder taking valproate versus valproate plus quetiapine. – Hippocampus and amygdalar volumes in patients with refractory – Lipid peroxidation
– Mixed Type Masturbation A Case Report – Neopterin levels and dexamethasone suppression test in obsessive–compulsive disorder – Neopterin production in posttraumatic stress disorder before and after pharmacotherapy – Neurochemistry of the hippocampus in patients with obsessive–compulsive disorder – Nizatidine for the treatment of patients with quetiapine-induced weight gain – Nizatidine treatment and its relationship with leptin levels in patients with olanzapine-induced weight gain
– Plasma nitrate values in patients with obsessivecompulsive disorder – Plasma nitric oxide and leptin values in patients with olanzapine-induced weight gain – Quetiapine augmentation in patients with treatment resistant obsessive compulsive disorder – Quetiapine Is Not Associated with Increase in Prolactin Secretion in Contrast to Haloperidol – Quetiapine-associated and dose-related hypomania in a woman with schizophrenia – Serum Antioxidant Enzymes and Malondialdehyde Levels
– Serum cholesterol and leptin levels in Patients with borderline Personality Disorder – Serum folate and homocysteine levels in patients with obsessive – compulsive disorder – Serum ghrelin and cholesterol values in suicide attempters – Serum iron levels in schizophrenic patients with or without akathisia – Serum leptin and cholesterol levels in schizophrenic patients with and without suicide attempts – Serum leptin and cholesterol values in violent and non-violent suicide attempters
– Serum leptin and cholesterol values in suicide attempters – Serum leptin and cholesterol Levels in Patients with bipolar disorder – Serum leptin levels in obsessive-compulsive disorder – Serum leptin levels in patients with premature ejaculation – Sexuel Medicine chapter – Sildenafil use in patients with olanzapine-induced erectile
– Sociodemographic and clinical characteristics – Switching to tianeptine in patients with antidepressantinduced – The effect of extract of ginkgo biloba addition to olanzapine on therapeutic effect and antioxidant enzyme levels in patients with schizophrenia – The efficacy of citalopram in the treatment of premature – Total antioxidant response in patients with schizophrenia – Volumetric investigation of brain regions in patients with conversion disorder
– Volumetric MRI assessment of brain regions in patients with refractory obsessive-compulsive disorder – Volumetric MRI study of key brain regions implicated in obsessive-compulsive disorder – Weight gain and serum leptin levels in patients on lithium treatment – Weight gain, serum leptin and triglyceride levels in patients with schizophrenia on antipsychotic treatment with quetiapine, olanzapine and haloperidol