Türkçe Yayınlar

- Bir grup şizofren hastada eşlik eden depresif bozuklukta ketiapin ve haloperidolün etkinliğinin karşılaştırılması.   - Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi   - Elazığ bölgesinde şizofreni tanısı konan hastalarda sanrıların görüngüsel özellikleri   - Obsesif kompulsif bozukluk tanısı konan bir grup hastada deksametazon supresyon testi   - Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi   - Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Renk ve Sayı Tercihi
- Borderline Kişilik Bozukluklu Hastalarda Serum Kolesterol Düzeyleri   - Distimi Tamil Hastalarda Klini ğe Eklenen Majör Depresif Epizodun Yaşam Boyu Birlikteliği   - Distimi-Çifte Depresyon-Majör Depresyon Tanılı Hastaların Kişilik Yapıları Açısından Karşılaştırması   - Majör Depresif Bozukluk Tedavisinde Venlafaksin ve Fluoksetinin Etkinlikleri ve Güvenirliklerinin Karşılaştırılması   - Moklobemid Kullanımı ile Ortaya Çıkan Bir Manik Atak Olgusu   - Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Vücut Dismorfik Bozukluğunun Birlikteliği
- Patolojik Bir Kıskançlık Yakasız   - Tip II Diabetik Hastalarda Psikiyatrik Belirtiler ve Kan Şekeri Kontrolü   - Yaşlılık Depresyonunda Trazodon ve Paroksetinin Rastgele Tek-Kör Karşılaştırdması   - Yatan Psikiyatri Hastalarında Madde Kullanımı ve Hastalıklara Göre Dağılımı   - Deksametazon Supresyon Testinin Şizofreni ve Alttipleriyle İlişkisi   - İntihar Girişimi Olan Bireylerde Birinci ve İkinci Eksen Tanıları
- Şiddet İçeren ve İçermeyen İntihar Girişiminde Bulunan Hastalarda Serum Kolesterol Düzeyleri     - Türkiye ve Fransa’da Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Alan Hastaların Sosyodemografik, Klinik ve Görüngüsel Özelliklerinin Karşılaştırılması   - Antidepresan İlaçlara Bağlı Erektil Disfonksiyonda Sildenafil Kullanımı   - Antidepresan İlaçların Cinsel İşlev Üzerine Etkileri   - Lityum Kullanımına Bağlı Yaygın Saç Dökülmesi   - Major Depresif Bozukluk Tedavisinde Amitriptilin ve Nefazodonun Emniyet ve Etkinliklerinin Karşılaştırılması
- Monosemptomatik Hipokondriak Psikoz   - Bipolar bozukluğa eşlik eden eksen I ve Eksen II tanıları   - Kronik bel ağrılı hastalarda psikiyatrik tanı dağılımı
 
  - Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde sertralin ile klomipraminin rastgele tek-kör karşılaştırılması